Jakub Matuška aka Masker, Lebka, 2014, Courtesy Galerie Dukan

Jakub Matuška aka Masker
Lebka, 2014
Acrylic and spray on canvas
130 x 80 cm